Pazar

Dis ticaret terimleri sozlugu (L-M-N-O)

L.a. Letter of advice: İhbar mektubu

L.B. Life Boat Can:
Filikası

L.C.D. Telegram Country Destination: Telgraf gönderildiği ülke dilinde

L.C.O. Telegram Country Origin
: Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde

L.H. Lower Hold: Dip ambar

L.h. Letter of hypothecation:
İpotek mektubu

L.O.A. Length Overall: Geminin tam boyu

L/C Letter of Credit: Akreditif

L/D Letter of deposit: Rehin senedi

Led. Ledger: Defterikebir

Liq. Liquidation, liquidated/liquid: Tasfiye, tasfiye edilmiş/likide

Ltd. Limited: Sınırlı


M harfi:


M.M.F.B.: "Middlewest Motor Freight Bureau" için kısaltma. ABD'de Orta Batı Kargo Ofisi.

MALPRACTICE:
Yolsuzluk. Taşıyıcı tarafından müşterilere cazip kargolar için iskonto ya da navlun değer biçilen illegal düşük bedeller. Bu durumda düşük tarifeden değer biçilen malzemenin içeriği bildirilmez.

MANDAMUS: Özel işlemler yapılabilmesi için mahkemeden gelen karar.

MANIFEST: Manifesto. Taşıyıcı ve acentesi tarafından hazırlanan detayların listesini gösteren belgedir. Gemideki toplam kargonun özet detaylarıdır. Genellikle gümrük amaçlı kullanılır.

MARINE INSURANCE: Deniz sigortası. Deniz riski sonucunda ortaya çıkabilecek kayıpları kapsamak üzere yapılan akdi bir sigorta türüdür. Tekne, P&I, Kargo "Hamule" vb. türleri vardır.
MARITIME: Denizde ya da limanda denizcilik mahkemesinin yetkisi ile yapılan denizcilik veya ticaret işi.

MARKING: Kargo paketlerinin üzerine tanınmayı kolaylaştırmak için yerleştirilen numara, belge veya diğer sembollerdir. Mark olarak da bilinir.

MARLINESPIKE: İşaretlenmiş metal çubuk. Kıyı halatının bağlanması için kullanılır.

MASTER INBOND: Amerikan Gümrüğünün, EDI BILGE sistemi olan AMS altında uyguladığı ve yabancı kargoların Amerika'da elektronik raporlamasına olanak sağlayan program.

MATE'S RECEIPT: (Eskiden) Kargonun ikinci kaptan tarafından imza karşılığında alındığını gösteren makbuz. Makbuza sahip olan konşimentoya ve değiştirme hakkına sahiptir.

MBM 1000 board feet.: 1 MBM 2,265 cm.ye eşittir.

MCFS: "Master Container Freight Station" için kısaltma. Ana konteyner kargo istasyonunun kısaltmasıdır. Bkz.CFS.

MEASUREMENT CARGO: Temel hacim ölçülerinden hesaplanarak ücretlendirilen kargo.

MEASUREMENT TON: 400 Feet 3 eşitliğinde hacim birimi.

MECHANICALLY VENTILATED CONTAINER: Havalandırmalı konteyner.

MOMERANDUM BILL OF LADING:
Şehir içi konşimento. Konşimento sureti.

METER: Metre. Yaklaşık 39,37 inç ve 100 cm. karşılık gelen uzunluk birimi.

METRIC TONE: 2,204.6 pound veya 1000 kg. eşiti ağırlık birimi.

MICROBRIDGE: Kargonun çıkış noktasından yüklenip, nihai olarak boşaltıldığı yere kadar deniz taşımacısı tarafından sağlanan taşımadır. Bu esnada kargo ve navlun taşıyıcının sorumluluğundadır.

MILE: Mil. Kara mili yaklaşık 1609 m. Bir deniz mili ise yaklaşık 1852 m.dir.

MINI LANDBRIDGE: Konteynerin deniz yolu ile taşındıktan sonra demiryolu veya kamyon ile önceki limana sevk edildiği kombine taşımacılık sistemi.

MINIMUM BILL OF LADING (MLB): Konşimento maddelerinden biri.En düşük fiyatın taşıyıcı tarafından uygulanmasını belirtir. Bu fiyatlandırma her ton için güncel fiyat ve kesin miktarda olabilir.

MINIMUM CHARGE: Malın taşınması için değer biçilen en düşük ücret.

MIXED CONTAINER LOAD: Değişik eşyaların konteynere tek yükleme içinde yüklenmesi.

MODIFIED ATMOSPHERE: Gaz karışımlarının konteyner içinde normal atmosfer basıncına değiştirilmesi.

MT: "Metric Ton" için kısaltma. 100 kg'ye eşit ağırlık birimi.

MULTIMODAL: Kombine sistem. Konteynerin deniz yolu ile taşındıktan sonra demiryolu veya kamyon ile önceki limana sevk edilmesi.

MULTITANK CONTAINER: İki ya da daha fazla likit tank ihtiva eden konteyner.


N harfi:

N.C.I.T.D.:
"National Committee on International Trade Documentation" için kısaltma. ABD Uluslar arası Ticaret Belgelendirilmesi Ulusal Komitesi.

N.M.F.C.: "Natıonal Motor Freight Classification" için kısaltma. ABD'de Ulusal Kara Kargo Sınıflandırması.

N.P.C.F.B.: "North Pacific Coast Freight Bureau" için kısaltma. ABD Kuzey Pasifik Kıyısı Kargo Ofisi.

NAUTICAL MILE: Deniz mili. Yaklaşık 1852 metrelik deniz mesafe birimi.

NEC: "Not Elsewhere Classified" için kısaltma. "Başka yerde sınıflandırılmış" anlamında konşimento terimi.

NEGETIOABLE INSTRUMENTS: Çek, senet, bono veya konşimento gibi ciro edilebilir belgeler.

NES: "Not Elsewhere Specified" için kısaltma. "Başka yerde belirtilmemiş" anlamında konşimento terimi.

NESTED: Yer ve hacimden tasarruf sağlayan, bir malın diğeri içinde tamamen gömüleceği şekilde paketleme.

NET TARE WEIGHT: Net dara ağırlığı. Taşıma birimlerinin kendi ağırlığı.

NET TONNAGE (NT): Net tonaj. Geminin sertifikasında yazan net ağırlığıdır. Bazı liman masrafları bu ağırlık üzerinden hesap edilir.

NET WEIGHT: Net ağırlık. Herhangi bir paketleme olmadan malın özgül ağırlığıdır.

NEUTRAL BODY: Üyelerinin deniz konferansı kararlarına uyarak kendine özgü politika ile vergi ihlallerini inceleyen ve taşıyıcı belgelerini kontrole almak için kurulan örgüt. İhlaller üyelere rapor edilir ve önemli cezalar verilir.

NO-SHOW: Kargonun rezervasyonu yapıldığı halde denize açılmadan vaktinde yetişememesi ve bu yüzden yüklenmemesi.

NOI: "Not Otherwise Indexed" için kısaltma. "Endekste gösterilmemiş" anlamında konşimento terimi.

NOIBN: "Not Otherwise Indexed By Name" için kısaltma. "Aksi belirtilmedikçe isim tarafından gösterilmemiş" anlamında konşimento terimi.

NON-DUMPING CERTIFICATE: Bazı ülkeler tarafından gemi ve diğer ürünlerin ucuza satılmasını önlemek için istenilen belge.

NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER (NVOCC): Başkasının gemisini kullanan ve kendi namına konşimento düzenleyen; deniz taşıyıcısından yer alıp bunları ihracatçılara satan konsolidatör firmalar, taşıma işleri komisyoncuları. NVOCC konşimento düzenler, tarif yayınlar ve hatta fiziki taşımayı gerçekleştirmeden taşıma işlerini organize ederler. "Non-Vehicle Operation Common Carrier" olarak da geçmektedir.

NOR: "Notice of Readiness" için kısaltma. Hazırlık mektubu. Geminin yüklenmeye hazır olduğuna dair bildiri.

NOS: "Not Otherwise Specified" için kısaltma. "Başka türlü belirtilmemiş" anlamında konşimento terimi.

NOSE: Burun. Vagon veya konteynerin ön kısmı.


O harfi:

O.E.C.D.:
"Organization of Economic Cooperation and Development" için kısaltma. Merkezi Paris'te olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü". Dünyanın en büyük gayri safi milli hasılaya sahip ülkelerinin oluşturduğu örgüt.

O.P.I.C.:
"Overseas Private Investment Corporation" için kısaltma. ABD'de Denizaşırı Özel Yatırım Örgütü.

OCEAN BILL OF LADING (OCEAN B/L): Deniz konşimentosu. İhracatçı ile taşıyıcı arasında taşıma sözleşmesidir. Taşıyıcının malzemeyi aldığının kanıtıdır. Ciro edilebilir türden ise kargo seyir halindeyken konşimento satılabilir, alınabilir veya takas edilebilir.

ODS: "Operating Differential Subsidy " için kısaltma. ABD hükümeti tarafından taşıma firmalarına verilen nakit teşvike verilen ad.

ON BOARD: Konşimento üzerinde kargonun gemiye yüklendiğini gösteren ifade. Akreditif şartları gerektiğinde konşimentoda belirtilir.

OPEN ACCOUNT: Açık hesap. Malın yabancı alıcıya ödeme garantisi olmaksızın yüklendiğini gösteren ticari anlaşma.

OPEN INSURANCE POLICY: Açık sigorta poliçesi.Deniz Taşımacılığında bir ihracatçının belirli bir vadede yapacağı taşımaların tümünü kapsayan sigorta.

OPEN TOP CONTAINER: Yükleme ve boşaltmanın üstten yapılabildiği,üzeri sökülebilir tavan kapağı olan veya branda ile kaplı konteyner tipi.

OPERATING RATIO: Taşıyıcının net satışı ile masraflarının karşılaştırılması. Operasyon verimliliğini ölçmede başvurulur.

OPTIMUM CUBE: Konteyner yüklemesinde erişilen en yüksek hacim.

ORDER-NOTIFY (O/N): Malın gümrükten çekilmeden önce teslimini ifade eden konşimento terimi. Genellikle akreditifli mallar için geçerlidir.

ORFS: "Origin Rail Freight Station" için kısaltma. Kargo treni çıkış istasyonu kısaltması. Malın çıkış tren istasyonu.

ORIGIN: Malın taşınmaya başladığı çıkış yeri.

ORIGINAL BILL OF LADING (OBL): Orijinal konşimento. Taşıyıcı sözleşmesinin tamamlanması için istenilen imzalı evrak. Konşimentoyu düzenleyen taşıyıcı evrak üzerine "original" ifadesi koymalıdır.

OS&D: "Over, Short or Damaged" için kısaltma. Yükleme esnasında malın, "fazla, eksi veya hasarlı" bulunması halinde konşimento üzerine konan ifade.

OUT GATE: Konteynerin tren veya gemi limanından ayrılışındaki işlemler.

OVERCHARGE: Basılı tarifenin üzerinden ücretlendirme.

OVERHEIGHT CARGO: 8 feet' den daha yüksek olan, dolayısıyla standart konteynere yüklenemeyen kargo.

OWNERCODE (SCAC): "Standart Carrier Abbreviation Code" için kısaltma. Bireysel adi taşıyıcıyı tanımlar.


P-Q-R-S-T harfleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder